• pl
  • en
  • de
  • fr
  • ru

Aktualności

Informacja o wyniku postępowania – audyt wzorniczy, strategia wzornicza

Grudzień 28, 2015

logo_parp_fu

Informacja o wyniku postępowania – audyt wzorniczy, strategia wzornicza

W toku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Zamawiający zawiadamia,iż w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcą przedmiotu zamówienia będzie:

CODE DESIGN SP. Z O.O.PLAC GRUNWALDZKI 8-10, LOK. 639-648, 40-950 KATOWICE

Wybrany wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę. Pełna dokumentacja z postępowania ofertowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Informacja o wyniku postępowania – audyt wzorniczy,strategia wzornicza – pobierz


Powrót